Fødselsoverskudd – befolkningsvekst – boligbehov

De fleste av våre innlegg rundt demografi har hatt hovedfokus på flytting og ikke befolkningsvekst. Som vi skriver i et tilsvar til en kommentar i denne posten http://www.arealstatistikk.no/befolkningsvekst-og-innflytting/, er en av grunnene til at befolkningsveksten generelt og fødselsoverskudd spesielt har blitt «hoppet over», at mediebildet ikke har omtalt dette i særlig grad. Når man har snakket om Oslo (og andre storbyer) er det innvandringen og sentraliseringen som har blitt vektlagt. Gitt at tallene indikerer, særlig hva gjelder sentralisering, at det har vært mange med direkte feil oppfatning av hvordan befolkningstrendene for Oslo har utviklet seg, og; når netto innvandring har endret seg betydelig de siste par årene, har vi brukt mest tid på dette.

Vi mener også, at på kort sikt, er det eventuelt innflyttingen som vil kunne gi hurtige endringer i boligbehovet. Det at vi blir flere mennesker som følge av at færre personer dør enn blir født vil bare gi økt boligbehov på sikt. Hvis vi antar at alle har et sted å bo i dag, vil boligregnskapet for fødselsoverskudd se noe sånt ut: Den døde etterlater seg et eller annet sted mellom 0 og 1 stk bolig. Det nyfødte barnet trenger ikke selv bolig men det kan hende at familien nå trenger mer plass slik at de trenger en annen bolig. Det er også vanskelig å vite hva som skjer med disse barna på veien til å bli selvstendig boligkonsument. Det er på langt nær sikkert at disse vil ende opp med et boligbehov i Oslo. Lenge før de skal flytte for seg selv kan de ha flyttet ut av byen, eller foreldrene kan ha flyttet hjem til Sverige/Polen.

Allikevel, på sikt vil sannsynligvis et fødselsoverskudd resultere i flere innbyggere og dermed et økt boligbehov. Med mindre fødselsoverskuddet av en eller annen grunn brått endrer seg, skulle dog dette gi en gradvis økning i boligbehovet og dermed ikke skape etterspørselssjokk.

Et spørsmål blir da om fødselsoverskuddet har endret seg brått?

Svaret på det er ja. I likhet med innvandringen skjedde det et skift i ca 2004. Etter å ha ligget på litt i overkant av 2000 personer fra slutten av 90 tallet mer enn dobler fødselsoverskuddet seg fram til 2009. Siden den gang har det ligget stabilt høyt (Se figur 1). Men, de som er født i 2004 er idag 13 år. Det er litt tidlig for de fleste å flytte hjemmefra. Med andre ord, kan vi anta at det fortsatt er noen år til denne kraftige økningen i fødselsoverskudd resulterer i en kraftig økning i boligbehovet.

En annen interessant side av fødselsoverskuddet er at dette i ganske stor grad påvirker alderssammensettingen i Oslo. Dette fordi folk som får barn veldig ofte velger å flytte ut av byen til nabokommunene ganske kort tid etter barnefødsel. Dette er veldig tydelig hvis vi ser på alderen til de som flytter inn til Oslo. Det er stor utflytting av barn og voksne i småbarnsforelderalder.

Konsekvensen av dette kan være at boligbehovet på kort sikt allikevel kan være høyere enn innflyttingstallene indikerer. Dette fordi alle som flytter inn er i alderen hvor de trenger egen bolig, mens mange om flytter ut er barn som bor med foreldrene. Det er ikke slik at det bare er barn og småbarnsforeldre som flytter ut. De siste 10 årene har Oslo faktisk hatt netto utflytting av alle aldersgrupper bortsett fra 16 – 29 år (figur 2). Dette skyldes ikke bare at studenter flytter til byen, men også sannsynligvis at innvandrere typisk er unge. Dette betyr også at det er lite som tyder på at de småbarnsforeldrene som flytter ut av Oslo, kommer tilbake til byen når de er blitt eldre.

Allikevel, befolkningen i boligkjøpende alder øker mer enn innflyttingen alene skulle tilsi. Ser vi på økningen av Oslos befolkning for de over 23 år er denne større enn samlet netto innflytting (figur 3).

Problemet er at det er veldig vanskelig å gå fra denne observasjonen til «boligbehov». De som er 30+ har helt sikkert et mye høyere boligkonsum enn de som er 16-29 år. De som dør har sannsynligvis også et høyere boligkonsum enn de unge.

Da er vi tilbake der vi startet, med at det mest interessante tallet på kort sikt er netto innflytting. Dette vil kunne si oss noe om behovet på kort sikt har endret seg vesentlig, og dermed om vi bygger for mye eller for lite boliger i det korte bildet.

2 responses to “Fødselsoverskudd – befolkningsvekst – boligbehov

Hei igjen!

Takk for nok en interessant bloggpost.

Jeg ønsker først å påpeke at fødselsoverskuddet i Norge i dag ikke skyldes høye fødselstall, men tvert imot svært lave dødstall. Dette henger sammen med rekordlave fødselstall på 1920- og 1930-tallet (det er jo hovedsaklig folk født i denne perioden som dør i dag).

Dette er interessant på litt lengre sikt: Dagens fødselsoverskudd kommer ikke til å vare (med store kull etter krigen som etter hvert skal dø), noe SSB understreker når de spår et fødselsoverskudd i Norge på lave 12.300 i 2040 og så 9000 i 2060 (mot rundt 20.000 i dag).

Vi kan altså se bort fra fødselsoverskudd som en sterk driver av befolkningsveksten de neste tiårene (men dagens effekt vil vare noen år til). Da står vi igjen med nettoinnvandring som den viktigste variabelen, og her er vi helt enige i at den variabelen er høyst usikker. Det vi ser er i alle fall at den trender nedover. Fortsetter den nedover, kan vi fort ende opp med lav-scenarioet til SSB, som tilsier at Norge aldri (!) passerer 6 millioner innbyggere.

Alle disse betraktningene er gyldige for Oslo også, men som du har dekket grundig, må man her også regne inn tilflyttingen i tillegg til innvandring og fødselsoverskudd. Ser man på disse tre variablene hver for seg, kan man ikke være bombesikker på en kraftig befolkningsvekst på lang sikt:

– Fødselsoverskuddet er stort i Norge og Oslo, og vil holde seg stort i noen år framover. Ser man derimot tiår fram i tid, vil fødselsoverskuddet være sterkt avtakende. Dette er den sikreste variabelen vi har, store svingninger her er usannsynlig.
– Nettoinnvandringen trender nedover, men det er et stykke igjen til negativt territorium. Mye avhenger av hvor godt det går i norsk økonomi, men den enorme veksten vi har hatt (med tilhørende innvandring) vil vel neppe gjenta seg.
– Netto innflytting vil neppe nedre seg på kort eller mellomlang sikt. Som du har påpekt, har den over lengre tid ligget rundt 0.

Kort sikt for Oslo: Fødselsoverskuddet er stort, nettoinnvandringen trender nedover, netto innflytting rundt 0. Det gir oss middels befolkningsvekst, muligens lav/null hvis nettoinnvandringen fortsetter å falle som en stein (f.eks. som følge av et svakt norsk arbeidsmarked).

Lang sikt for Oslo: Avtakende (men fortsatt tilstedeværende) fødselsoverskudd, høyst usikker nettoinnvandring, antakelig lav netto innflytting. Her er det vanskelig å spå befolkningsvekst, men bidraget fra fødselsoverskuddet vil i alle fall bli mye mindre i 2040 enn i dag. Jokeren er innvandringen, men det skal ekstremt god øknonomisk vekst til for å ta oss tilbake til innvandringsboomen fra noen år tilbake.

Dagens høye boligbygging vil antakelig, som du har vist gjennom en rekke bloggposter, bremse eller snu boligprisutviklingen de nærmeste årene. Får jeg rett i mine antakelser, står det ikke så bra til på lengre sikt heller. Her kan selvfølgelig boligbyggingen stoppe helt opp, og dermed skape prisvekst gjennom å strupe tilbudssiden, men jeg tror i alle fall ikke at dagens boligkjøpere får oppleve samme priseventyr de neste 25 årene som boligeierne har opplevd siden 1992 :)

Hei igjen Lars, og takk for en meget interessant kommentar. Når det gjelder nettoinnvandringen er nok allerede ganske tett på null (både i Norge og ikke minst i Oslo) hvis vi justerer for flyktningekrisa.
Sannsynligvis blir politikken rundt flyktninger og asylsøkere veldig viktig for netto innvandringstallene fremover. Arbeidsinnvanring blir det lite av, ihvertfall på kort sikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *